Bulstone

Проекти

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„БУЛСТОУН“ ООД  започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.089-2456-C01/10.08.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 „БУЛСТОУН“ ООД  започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.089-2456-C01/10.08.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „БУЛСТОУН“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0666-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подобряване на производствения капацитет на „БУЛСТОУН“ ООД“

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: с. Тополи, община Варна

Общ размер на допустимите разходи: 446 000.00 леваот които 265 370.00 лева европейско финансиране и 46 830.00 лева национално финансиране.

Общата цел: Засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Булстоун“ ООД, чрез внедряване в производствения процес на най – модерното технологично оборудване в сектора.

 

Специфични цели:

1.Увеличаване на производствения капацитет;

2. Повишаване на експортния потенциал и реализация на част от произведените изделия на външните пазари;

3. Нарастване на производителността;

4. Нарастване на нетните приходи от продажби;

 

Планирани дейности:

Подобряване на производствения капацитет на предприятието на „БУЛСТОУН“ ООД чрез закупуване на:

1. Обработващ център с цифрово управление -1 бр.

2. Мостова режеща машина -1 бр.

 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.040-0666-C01, „Подобряване на производствения капацитет на „БУЛСТОУН“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БУЛСТОУН“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели