Bulstone

Тръжна процедура

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0666-C01, „БУЛСТОУН“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект BG16RFOP002-2.040-0666-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „БУЛСТОУН“ ООД” със следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Обработващ център с цифрово управление - 1 бр.

 

Обособена позиция 2:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Мостова режеща машина - 1 бр.

 

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

 

 

Краен срок за подаване на офертите - 22.04.2020г. (23:59 часа).

 

Документи за търга може да свалите от тук

Сподели